UUSI LAKI YKSITYISTEISTÄ

Yksityisteistä annettu laki (asetusnro 560/2018) astuu voimaan 1.1.2019 lukien. Koko laki löytyy oikeusministeriön verkkosivulta Finlex.fi: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560.

Uuden lain mukaan kuntien tielautakunnat ja -jaostot lakkaavat 1.1.2020 lukien. Lakiuudistus ei vaikuta kuntien mahdollisuksiin jatkossakin myöntää avustuksia teille. Tielautakuntien toimitustehtävät, ts. tiekuntien perustaminen siirtyy vuoden 2019 alusta Maanmittauslaitokselle ja valitukset tiekuntien päätöksistä maatuomioistuimille. Raaseporissa näitä asiaa käsittelee Lohjan maanmittaustoimisto ja vastaavasti Vantaan käräjäoikeus. Perustevalitukset, ts. tavanomaisen valitusajan umpeuduttua tehdyt valitukset laittomista maksujen perinnästä ratkaisee kuitenkin Helsingin hallinto-oikeus.

Koska tielautakunnat ja -jaostot lakkautetaan, päättyy myös kuntien neuvonantovastuu koskien ongelmia, jotka voivat syntyä yksityisteiden osalta, lukuun ottamatta kysymyksiä kuntien tuista tiekunnille.

Maanmittauslaitokselta saa tietoa tieoikeuksista ja tiekuntien perustamisesta, puh. 029 530 1120.

Suomen tieyhdistys r.y. voi myös antaa vastauksia visaisiin kysymyksiin maksullisen palvelunumeron kautta. Tarkempaa tietoa: https://www.tieyhdistys.fi/ .

Suositellaan myös lämpimästi Tieyhdistyksen vuosittaisia infopäiviä yksityisteistä. Oheistetaan esite, liite.

Uuden lain luvun 5 §:issä 48–70 mainitaan säännökset koskien yksityistien hallintoa.

Alla yhteenveto olennaisista muutoksista.

Tiekunnan hallinto:

 • Pykälän 49 mukaan tiekunnan voi perustaa yksityistietoimituksessa tai tiekunnan perustamiskokouksessa, joka on kutsuttu jonkun tieosakkaan toimesta. Kokouskutsu on toimitettava jokaiselle tieosakkaalle viimeistään kahta viikkoa ennen tiekunnan kokousta. (§ 61) Tiekunnan voi myös laajentaa, jakaa, yhdistää tai lakkauttaa yksityistietoimituksessa tai kyseisen tiekunnan/kyseisten tiekuntien päätöksellä ilman toimitusta. (§ 63)
 • Jos on perustettu tiekunta tai jos tiekunnan tiealueeseen on tehty muutoksia ilman toimitusta, tästä on ilmoitettava Maanmittauslaitokselle. Päätös tiekunnan perustamisesta tai mahdollisista muutoksista saa lainvoiman vasta sen jälkeen, kun siitä on tehty merkintä kiinteistötietojärjestelmään.
 • Toimeenpanevaa toimielintä koskevat muutosilmoitukset tulee ehdottomasti jättää Maanmittauslaitokselle. (§:t 50, 54 ja 57) Tiekunta on saanut viranomaisilmoituksen, kun se on lähetetty henkilölle, joka on rekisterissä merkitty yhteyshenkilöksi, vaikka asianomainen henkilö ei enää hoitaisi kysymyksessä olevaa tehtävää.
 • Tieosakkaan on huolehdittava osoitetietojensa mahdollisten muutoksien ilmoittamisesta. (§ 50)
 • Tiekunnan on ilmoitettava Liikenneviraston Digiroad-tietojärjestelmään painorajoitukset, puomit, kieltomerkit ja nopeusrajoitukset. (§ 50)
 • Tiekunta voi laatia omat säännöt (§ 51), jotka voivat poiketa lain säännöistä, jos laissa nimenomaan mainitaan, että tiekunta voi säännöissään päättää toisin. Esimerkkinä mainittakoon kysymys siitä, minkälainen tiekunnan toimenpanevan toimielimen on oltava, hoitokunnan jäsenten määrä (§ 53), tiekunnan kokouksen ajankohta tai kutsumenettely (§ 61). Tiekunta voi myös säännöissään päättää tarjota osakkailleen muita palveluja, esim. jätehuolto (§ 52).
 • Tiekunnan toimielimen on myös vastaisuudessa oltava toimitsijamies tai hoitokunta, joka valitaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. (§ 53) Ellei säännöissä määrätä toisin, hoitokunnassa tulee olla kolmesta viiteen jäsentä. Jos jäseniä on kolme, on valittava ainakin yksi varajäsen. Laissa mainitaan, että mikäli toimeenpaneva toimielin on toimitsijamies, voidaan valita yksi varajäsen. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että toimitsijamiehelle on aina suositeltavaa valita yksi varajäsen.
 • Uudessa laissa säädetään toimitsijamiehen tai hoitokunnan esteellisyydestä (§ 55). Tämän pykälän ja hyvän kokouskäytännön mukaan voidaan todeta, että toimitsijamiehen tai hoitokunnan ei pitäisi kokouksessa osallistua toimeenpanevan toimielimen tilityksen ja vastuuvapauden käsittelyyn eikä missään nimessä silloin, kun on kyse esim. hoitokunnan jäsenen tiekunnan välisestä tienpitosopimuksesta
 • Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään kahta viikkoa ennen tiekunnan kokousta. Kirjallinen kokouskutsu toimitetaan postitse tai sähköpostitse asianosaisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokoukseen kutsutaan asianosaisten lisäksi myös muita asianosaisia, joiden asioita käsitellään kokouksessa. Tulee huomata, että pykälässä mainitaan ehto, jonka mukaan kokouskutsu toimitetaan niille, joiden osoite on tiedossa.

Kokouskutsusta vuosikokoukseen tulee käydä ilmi seuraavaa:

 • aika ja paikka
 • maksuunpanoluettelon nähtävilläolopaikka
 • toimeenpanevan toimielimen pöytäkirjan nähtävilläolopaikka
 • tienpidon kannalta tärkeät asiat
 • Menettelysääntöjä, jotka koskevat päätökseen tyytymättömyyttä, on muutettu tuntuvasti (64 §):
  • Kokouksen tai toimeenpanevan elimen päätökseen tyytymättömän tulee laatia kokoukselle osoitettava muutosvaatimus (toimitetaan toimeenpanevalle toimielimelle).
  • Muutosvaatimus tulee laatia 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.
  • Jos muutosvaatimus koskee toimeenpanevan toimielimen päätöstä, toimeenpaneva toimielin voi itse käsitellä oikaisuvaatimusta.
  • Jos oikaisuvaatimus on käsiteltävä kokouksessa, kokous on kutsuttava koolle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Sama määräaika on voimassa silloin, jos toimeenpaneva toimielin käsittelee oikaisuvaatimuksen.
  • Kokouksen päätökseen oikaisuvaatimuksen osalta tyytymätön voi viedä asian ratkaistavaksi käräjäoikeuteen (maaoikeuteen) moitekanteena (65 §). (Huomatkaa, että toimeenpanevan toimielimen oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen tyytymättömän tulee osoittaa uusi oikaisuvaatimus kokoukselle eikä käräjäoikeuteen.)
  • Moitekanne maaoikeuteen tulee nostaa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Käräjäoikeuden käsittelyssä osapuolta voidaan velvoittaa korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, esim. lakimiehen palkkiot.

 • Tiekunta voi yksimielisesti päättää ulkopuolisen toimijan tai yhteisön (esim. isännöitsijän tai muun tiekunnan) valtuuttamisesta huolehtimaan yksityistien hallinnoinnista ja tienpidosta (68 §). Tämä on kuitenkin tehtävä erillisellä sopimuksella enintään neljäksi vuodeksi, ja sopimuksessa on oltava viittaus tähän pykälään. Tällainen valtuuttaminen merkitsee myös sitä, että tienpitovastuu siirtyy ulkopuoliselle sopimusosapuolelle ja että sopimusosapuoli käyttää kaiken sen ratkaisuvallan, joka tiekunnalla normaalisti on lain mukaan.

Muita merkille pantavia muutoksia:

 • Valtio voidaan vastoin tämän tahtoa määrätä osakkaaksi, jos tietä merkittävässä määrin käytetään yleiseen liikenteeseen, joka liittyy maantiehen tai valtion hallinnoimaan kohteeseen liikkumiseen.
 • Perusmaksun suuruus, joka on saman suuruinen kaikille tieosakkaille ja joka kattaa tiekunnan hallinnon hoitamisesta aiheutuvat kulut, on pystyttävä todentamaan (tilinpäätöksestä). (37 §)

Tietoa tiekunnasta

Maanmittauslaitos:

 • Tiekunnan yhteystiedot: https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
 • Tiekunnan perustamista, laajentamista jne. varten ei tällä hetkellä ole verkkolomaketta. Asiakirjat voi skannata ja lähettää osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

tai postitse: Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki

Digiroad:

Raaseporin kaupunki

 • Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tekninen virasto lähettää jatkossakin tienpitoavustusten anomuslomakkeet niille tiekunnille jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa

Tietoa tuomioistuimista:

__________

 

Tiedotukset tiekunnan yhteystiedoista

Ilmoitus muutoksista tiekunnan yhteystiedoissa tulee antaa kaupungille ja maanmittauslaitokselle.

Maanmittauslaitos ylläpitää virallista rekisteriä yksityisistä teistä ja tiekuntien yhteystiedoista. Siksi on erittäin tärkeää, että tiekunnat ilmoittavat maanmittauslaitoksele uudesta toimitsijamiehestä tai hoitokunnan puheenjohtajasta.
Jos ei ole aivan selvää, onko tiekunta aikaisemmin ilmoittanut yhteystiedot, suositellaan, että ilmoitus lähetetään varmuuden vuoksi.
Ilmoitus maanmittauslaitokselle voidaan tehdä linkistä: https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Kaupunki lähettää vuosittain ilmoituksen kaupungin tienpitoavustuksen hakemusmenettelystä niille tiekunnille, joille meillä on yhteystiedot.
Ilmoitus kaupungille tiekunnan yhteystiedoista voidaan lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 

_________

 

Tiejaosto

Teknisen lautakunnan tiejaosto hoitaa Raaseporissa ne asiat, jotka yksityisistä teistä annetun lain mukaan kuuluvat kunnan tielautakunnalle. Tärkeimmät tehtävät ovat:

 • Tiekuntien perustaminen teille, joille muilla kuin maanomistajalla, jonka maalla tie kulkee, on maarekisterin mukainen käyttöoikeus. Tieoikeuden omistaja voi tehdä hakemuksen tiekunnan perustamisesta vapaasti muotoillulla hakemuksella tiejaostolle. Hakemukseen on liitettävä kartta tiestä. Hakemus käsitellään toimituskokouksessa, johon tiejaosto kutsuu kaikki tulevat tiekunnan jäsenet. Toimituksessa vahvistetaan tieyksikkölaskelma perustana osakkaiden velvollisuuksille osallistua tien hoitokustannuksiin sekä valitaan tielle toimitsijamies tai hoitokunta.

 • Tiekokouksen päätöksistä tehtyjen muutosvaatimusten käsittely. Päätöksestä voi valittaa asianomistaja, joka katsoo tiekokouksen loukkaavan hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta tai katsoo sen muuten olevan lain vastaisen. Päätöksen muutosvaatimusta ei voida tehdä kysymyksissä, jotka koskevat tarkoituksenmukaisuutta, esim. urakoitsijan valintaa, erityisissä tienhoitoasioissa ym. Valituskirjelmä sekä jäljennös vahvistetusta kokouspöytäkirjasta tulee toimittaa tiejaostolle viimeistään 30 päivää kokouksen tekemän päätöksen jälkeen. Valituskirjelmässä tulee tarkasti esittää, mihin päätökseen haetaan muutosta sekä vaatimuksen perustelut.

 • Avustuksen myöntäminen yksityisteille, joille on perustettu tiekunta.

 

Avustuksen myöntämisperiaatteet yksityisteille sekä laskentaperusteet

Hakemuslomake; tieavustus

Hakemuslomake; perusparannusavustus

 

Tieavustus 2018

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu 203 500 € jaettavaksi avustuksina yksityisteiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen.

Teknisen lautakunnan tiejaosto on se luottamuselin, joka päättää avustuksista lautakunnan määrittelemien ehtojen mukaisesti. Vuodesta 2014 lukien luovutettiin periaatteesta, jonka mukaan avustussummia laskettaessa huomioidaan tiekuntien todelliset kustannukset. Tämän myötä tiejaosto voi päättää tieavustuksista huolimatta siitä, että tiekuntien talousarviot eivät ole käytettävissä. Siksi avustusten hakuaikaa on voitu aikaistaa, mitä useat tiekunnat ovat peräänkuuluttaneet talousarvion laadinnan ja maksuvalmiuden vuoksi. Avustukset maksetaan kuitenkin vasta sen jälkeen kun pöytäkirja ja tilinpäätös on toimitettu tiejaostolle.

Muuttunut hakuajankohta ja avustusten laskutapa eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että tiekuntien tarvitsisi muuttaa toiminta- ja tilinpäätöskausiaan tai suunniteltuja ja totunnaisia kokousajankohtia.

Hakumenettelyn osalta viitataan tieavustuksia koskevaan kuulutukseen.

 

Kuulutus 2018, yksityistiet

 

Hyödylliset linkit:

Yksiköiden laskenta

Maanmittauslaitoksen ohjeet tienpidon osittelusta (yksikkölaskenta)

Laki yksityistä teistä

Tieyhdistys

Yksityisteiden valtionavustukset

 

Like it? Share it!