Vammaispalvelulain mukaan kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle palveluasumisen, kun henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa.

 

Palveluasumisen tarkoituksena on tukea jatkuvasti toisen henkilön avun tarpeessa olevaa vaikeavammaista tulemaan toimeen ilman laitoshoitoa parantamalla hänen toimintakykyään, sekä toisaalta mahdollistaa asumisessa toteutettujen erityisjärjestelyjen avulla mahdollisimman itsenäinen suoriutuminen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Palveluasumiseen kuuluvat asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle, kuten avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi.

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluontoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja joka ei ole jatkuvan laitoshuollon tarpeessa.

 

Vaikeavammaisten palveluasuminen voidaan toteuttaa asiakkaan omassa kodissa, palvelutalossa tai muussa asumisyksikössä. Vaikeavammaisen henkilön omassa kodissa toteutettavaan palveluasumiseen liittyvät palvelut kunta järjestää usein eri palvelumuotoja yhdistämällä (esim. kotihoito, kotipalvelu ja sen tukipalvelut, asunnonmuutostyöt, henkilökohtainen apu, omaishoidon tuki).

 

Palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat saajalleen maksuttomia. Asiakas maksaa itse vuokran, ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset.

Ikääntyvien henkilöiden kohdalla palveluasumisen tarvetta arvioitaessa pyritään erottamaan vaikeavammaisuus tavanomaisesta ikääntymiseen liittyvästä palvelutarpeen kasvusta. Ikääntyville henkilöille, joiden toimintakyky alenee mm. ikääntymiseen liittyvän sairastumisen myötä, järjestetään palveluasumista muun sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön nojalla.

 

Palveluasumisen hakulomake löytyy tästä: doc Vammaispalvelun hakemuslomake

Like it? Share it!