Mikä on omaishoito?

Omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitoa ja hoivaa kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avustuksella.

 

Tuen edellytykset

Omaishoidontukea voidaan myöntää siihen hoitoon, joka tapahtuu kotona ja korvaa laitos- tai sairaalahoidon. Hoitotarpeen tulee olla ympärivuorokautista tai jatkuvaa ja että sitä tarvitaan päivittäin. Hoidon tulee olla sitovampaa ja vaativampaa kuin mitä normaali perheen huolenpito on. Hoitotarve, joka koskee ainoastaan kodin hoitoa ja asioiden hoitamista, ei oikeuta omaishoidon tukeen.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella. Omaishoidon tukihakemukseen liitetään lääkärinlausunto.

Omaishoidon tukea koskevan hakemuslomakkeen löydät tästä: 

doc Omaishoidon tukea koskeva hakemus (alle 18-vuotiaille)

Lomake on tulostettava ja allekirjoitettava, sitä ei voi lähettää sähköisesti.

Hakemus osoitetaan vammaispalveluille, kun hoidettava on alle 18-vuotias, ja seniorineuvolalle, kun hoidettava on täyttänyt 18 vuotta.

 

Kuka voi toimia hoitajana?

Hoitaja voi olla hoitoa tarvitsevan omainen tai joku muu hänelle läheinen henkilö ja jonka terveys ja toimintakyky riittävät tehtävän suorittamiseen ja joka on valmis vastaamaan hoidosta ja hoivasta tarvittavan palvelun avulla.

Ulkopuolisen hoitajan palkkaaminen ei ole mahdollista.

 

Hoitotarpeen arviointi

Hoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto, joka toimitetaan vammaispalveluille. Omaishoidon tuki edellyttää aina kotikäyntiä. Kotikäynnillä tehdään laajempi kartoitus kokonaistilanteesta. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, josta ilmenee hoidon tarve ja toteuttaja.

Kun omaishoidon tarvetta arvioidaan lasten ja nuorten kohdalla, otetaan huomioon hoitajan ja hoidettavan tilanne kokonaisuutena, lapsen ikä, sosiaalinen ympäristö sekä hoitoa tarvitsevan fyysinen ja psyykkinen tila. Lapsen hoidon ja avun tarvetta verrataan siihen hoidon, hoivan, ohjauksen ja huolenpidon tarpeeseen, joka saman ikäisillä lapsilla tai nuorilla on.

Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan hoidettavan palvelutarpeiden muuttuessa.

 

Oikeus vapaaseen

Omaishoitajalla on oikeus vähintään kahteen vapaaseen vuorokauteen kuukaudessa. Omaishoitajalla, joka ei ole sidottu hoitoon vuorokauden ympäri tai jatkuvasti joka päivä, on oikeus kahden vuorokauden vapaaseen kuukausittain.

Omaishoitajan ei tavallisesti katsota olevan sidottu hoitoon vuorokauden ympäri, jos hoidettava saa säännöllisesti muuta hoitoa, hoivaa tai tukea keskimäärin yli seitsemän tuntia arkipäivisin.

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Hoitoa tarvitsevan voidaan katsoa viettävän pienen aikaa vuorokaudesta kodin ulkopuolella, jos säännöllinen poissaolo on keskimäärin 5–7 tuntia/arkipäivä.

Hoitajan lakisääteisen vapaan aikana on kunnan huolehdittava siitä, että hoidettavan henkilön hoito järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Hoitoa saavalta on myös kysyttävä asiasta.

Omaishoitajan vapaapäivät voidaan myös toteuttaa sijaisomaishoidolla. Tämä järjestely edellyttää, että hoitaja itse löytää sopivan sijaisen.

Kehitysvammaisten omaishoitajien vapaapäivät järjestetään kehitysvammaisten hoidon palvelujen avulla. Nämä palvelut ovat lyhytaikais- ja viikonloppupaikkoja. Kunta päättää ensi sijassa ajasta ja paikasta.

Kunnan antamista palveluista peritään normaalit asiakasmaksut. Poikkeuksena ovat palvelut omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana, joista tällä hetkellä (2018) velotetaan korkeintaan 11,40 € per vuorokausi.

Omaishoitajalla on mahdollisuus uida uimahallissa 1 €/käynti. Lippua ostettaessa Tammisaaren uimahallissa ilmoitat, että toimit omaishoitajana. Uimahalli seuraa itse näitä uimahallikäyntejä (ilmoita ensin vammaispalvelun henkilökunnalle).

 

 

Tuen maksaminen

Omaishoidon tukea koskevien sääntöjen mukaisesta hoidosta tehdään sopimus hoitajan ja kunnan kesken. Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Alle 65-vuotiaalle hoitajalle tuki kerryttää eläkettä. Hoitopalkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta.

Hoitopalkkiota maksetaan vähintään 392,57 € kuukaudessa (2018).

Hoidettavan ollessa säännöllisessä jaksohoidossa tukea alennetaan seuraavasti:

- Kun hoidettavaa hoidetaan 3 viikkoa kotona ja viikon ajan muualla, tämä ei vaikuta palkkion suuruuteen.

- Kun hoidettavaa hoidetaan 2 viikkoa kotona ja viikon ajan muualla, palkkiota alennetaan 50 %.

Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/05).

Like it? Share it!