Vammaispalvelulain 8 c §:n mukaan henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

 

1) päivittäisissä toimissa

2) työssä ja opiskelussa

3) harrastuksissa

4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai

5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

 

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan edellä mainittuja toimia suorittaessaan.

 

 

Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaanhoitoa eikä hoito- ja hoivatyötä. Asiakkaan tarvitsemista terveyden- ja sairaanhoidollisista palveluista vastaa kotihoito. Ikäihmisille suunnatut palvelut ja tukitoimet järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain perusteella, Raaseporin hoivapalveluiden kautta.

 

 

Henkilökohtaisen avun myöntäminen edellyttää vaikeavammaisuutta. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Järjestelmällä turvataan välttämätön apu sitä kaikkein eniten tarvitseville niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei vamman tai sairauden vuoksi kykene.

 

Avun tarpeen tulee olla välttämätöntä ja toistuvaa. Tällä tarkoitetaan sekä määrällisesti runsasta, jatkuvaluonteista ja vuorokauden eri aikoina ilmenevää että myös määrällisesti vähäisempää mutta kuitenkin toistuvasti ilmenevää välttämätöntä avuntarvetta.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.  

  

 

 

Raaseporissa henkilökohtainen avustaminen järjestetään eri tavoin:

  • ostopalveluna palveluntuottajalta, jonka kaupunki on valinnut kilpailutuksessa tai
  • työnantajamallin mukaan, jossa vaikeavammainen toimii työnantajana avustajalleen. Raaseporin kaupunki korvaa avustajan palkkakustannukset ja muut lakisääteiset työnantajamaksut.

Raaseporissa henkilökohtaista apua järjestetään pääsääntöisesti nk. työnantajamallin mukaisesti.

 

Henkilökohtaisen avustajan hakulomake löytyy tästä: doc Vammaispalvelun hakemuslomake

Like it? Share it!