Palvelut vammaisille

Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia on erityisiä vaikeuksia selviytyä normaaliin elämään kuuluvista toimista. Vammaispalvelulaki on tarkoitettu palvelemaan esisijassa vaikeasti vammaisia henkilöitä. Tuki ei perustu tuloihin.

Vammaispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa se, että vammainen henkilö elää hyvää, mielekästä elämää yhdenvertaisena muiden kunnan asukkaiden kanssa.

Voi olla kyse kyvystä kommunikoida, suoriutua arjesta itsenäisesti, hoitaa kotia ja liikkua itsenäisesti omassa ympäristössään. Sosiaalisten taitojen, terveyden, turvallisuuden, kirjoitustaidon, vapaa-ajan ja työn kanssa voi olla ongelmia. Asiakkaan kanssa yhdessä laaditaan yksilökohtainen palvelusuunnitelma.

Palvelusuunnitelma  (linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille)

 

Raaseporin kaupunki järjestää palvelua ja taloudellista tukea vaikeavammaisille asukkailleen vammaispalvelulain (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista) perusteella. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia on järjestettävä, jos vammainen ei saa riittäviä palveluja tai asianmukaisia etuja jonkin muun lain nojalla.


Kaupunki tuottaa palvelut itse tai ostaa ne yksityisiltä palvelutuottajilta tai kuntayhtymiltä. Palveluilla pyritään mahdollistamaan, että vammainen selviytyy arjessaan mahdollisimman itsenäisesti ihmisarvonsa säilyttäen.
Palvelut vammaisille järjestetään ensisijaisesti osana yleistä palvelujärjestelmää, esimerkiksi lääkinnällisen kuntoutuksen tai kotihoivan kautta (sosiaalihuoltolain nojalla). Jos peruspalvelut kattavat hakijan tarpeet, korvausta ei myönnetä vammaispalvelulain nojalla.

  

Palveluja vaikeasti vammaisille henkilöille

  • · Henkilökohtainen avustaja
  • · Kuljetuspalvelu
  • · Palveluasuminen
  • · Asunnon muutostyöt
  • · Päivätoiminta

 

Määrärahoihin sidotut palvelut ja tukitoimet:

-          kuntoutusopastus

-          sopeutumisharjoittelu, tukimerkit, orientoitumisopastus

-          välineet, koneet ja laitteet, joita tarvitaan vammaisen päivittäisissä toiminnoissa

-          muutostyöt

-          ylimääräiset vaatekulut sekä ylimääräiset kulut erikoisruokavaliosta

-          tukihenkilöt

Palvelut myönnetään harkinnan jälkeen kunnan siihen varaaminen määrärahojen puitteissa. Vammaisella henkilöllä ei ole subjektiivista oikeutta saada palveluja.

 

Erityishuolto

-          asumispalvelut

-          päivittäinen toiminta

-          tuettu työ

-          lomahoito

-          lyhytaikaishoito

 

Omaishoidon tuki alle 18-vuotiaille henkilöille

-          Lapsen/nuorison hoidon ja avun tarvetta verrataan siihen hoidon, hoivan, ohjauksen ja huolenpidon tarpeeseen, joka saman ikäisillä lapsilla tai nuorilla on.

 

Liikevaihtoveroton sosiaalipalvelu

Olet oikeutettu liikevaihtoverottomaan sosiaalipalveluun, jos on todettu, että et selviä arjestasi ilman apua johtuen

-          vanhuudesta

-          sairaudesta tai sairaudesta toipuminen tai vamma voi olla syynä avun tarpeeseen.

Liikevaihtoveroton palvelu voi esim. olla kodinhoito, ruokahuolto ja eri tukipalvelu, kuten esim. apu asioinnissa, jotka kaikki lasketaan liikevaihtoverottomaan palveluun.

Vammaaispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle kuntalaiselle hyvä, mielekäs ja muihin kuntalaisiin nähden tasa-arvoinen elämä.

 

 

Like it? Share it!