Kuntalainen voi vaikuttaa kunnan asioiden hoitoon ja päättäjiin eri tavoin. Yksi tapa osallistua ja vaikuttaa on seurata päätöksentekoa. Vaaleissa äänestämisen lisäksi kuntalainen voi lähettää palautetta, kysymyksiä ja ehdotuksia luottamushenkilöille ja virkamiehille sekä osallistua kunnan asioita koskeviin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin. Kuntalainen voi tehdä myös kuntalaisaloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Asukaskyselyjen ja viiteryhmien välityksellä kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä kunnan koskevissa asioissa.

 

Kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia, paitsi henkilöstöjaostossa tai yksilöasiainjaostossa käsitteleviä asioita sekä henkilöä koskevia asioita. Julkisiin asiakirjoihin jokainen kuntalainen voi tutustua. Esityslistat julkaistaan internetissä ennen kunkin toimielimen kokousta. Erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja puolueiden kautta voi vaikuttaa myös kunnan päätöksentekoon.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) määrää asiakirjojen luovuttamisesta. Asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Muutosta kunnallisiin päätöksiin voi hakea eri tavoin. Valitusmuoto riippuu siitä, mistä päätöksestä on kysymys. Valtuuston päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta hallinto-oikeuteen tehtävällä kunnallisvalituksella. 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe kunnan muiden viranomaisten kuin valtuuston päätöksistä. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen ja valtuuston tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta tekemällä kunnallisvalitus lähimmälle hallinto-oikeudelle.

Tämän lisäksi erityislainsäädännössä on määräyksiä muutoksenhausta.

 

Päätöksenteko Raaseporissa
Kaupungissa on uudet luottamuselimet vuoden 2013 alusta. Elinten rakenne ja kaupunginvaltuuston jäsenten yhteystiedot löydät täältä.

Kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.

Like it? Share it!