Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 5.3.2018 muun muassa Jussarön rantayleiskaavamuutosta sekä uuden terveyskeskuslääkärin viran perustamista.

Lions Club Ekenäs r.f. on tarjoutunut lahjoittamaan ja asentamaan ulkokellon ja lämpömittarin. Yhdistys, joka täyttää tänä vuonna 60 vuotta ehdottaa, että sopiva paikka kellolle olisi Raatihuoneen torilla, matkailutoimiston oven yläpuolella. Kaupunginhallitus kiittää lahjoituksesta ja kehottaa tilahallintoa ja rakennusvalvontaa ryhtymään tarvittaviin toimiin.

 

Edustajat

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 13.2.2018 nimittänyt työryhmän johtamaan suunnitteluprojekteja Svartå/Mustio (suunniteltu toteutus 2021) sekä Katarinaskolan (suunniteltu toteutus 2021-2022). Työryhmään kuuluu Maj-Britt Malmén, Johan Kvarnström, Kimmo Koivunen, Tanja Konttinen, sivistystoimen johtaja, opetuspäällikkö/-päälliköt sekä varhaiskasvatuspäällikkö. Työryhmään kutsutaan myös tekninen johtaja ja tilahallinnon päällikkö. Lisäksi sivistyslautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus nimittää edustajansa. Kaupunginhallitus nimitti Anders Wallsin edustajakseen.

Kaupunginhallitus nimitti myös kahdeksan 10 mahdollisesta edustajasta henkilökohtaisine varaedustajineen Sydkustens landskapsförbund r.f:n liittokokoukseen 19.4.2018. SDP:lle ja Vasemmistoliitolle annettiin aikaa 7.3.2018 asti täydentää edustajalistaa.

Edustaja:                                       varalla:

Werner Orre                                   Ann-Britt Lindgren

Kerstin Illander                               Ann-Katrin Bender

Karin Svahström                             Jan-Mikael Ekholm

Sylva Heerman                               Isabella Alén

Mikael Nylund                                 Björn Siggberg

Holger Wickström                           Ulf Heimberg

Torolf Bäckman                               Mats Lagerstam

Sara Abdi                                       Harald Holmström


Muutoksia viroissa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen mukaan kaupunginhallitus päätti perustaa terveyskeskuslääkärin viran 1.4.2018 alkaen. Kaupunginhallitus päätti lisäksi lautakunnan ehdotuksen mukaan lakkauttaa ympärivuorokautisen asumisen päällikön viran 1.3.2018 lähtien. Tausta tälle päätökselle on hyvin toiminut osastonpäällikön työtehtävien jakaminen virkavapauden aikana. 

 

Tekniset asiat

Kaupunginhalitus päätti tarjota myytäväksi osakkeet, jotka oikeuttavat asuntoihin:
A 5 Bostads Ab Såg Asunto Oy:ssä (Kivipellontie 10)
B 10 ja B 12 Bostads Ab Tallmoparken Asunto Oy:ssä (Korkeavuorenkatu 6)

Kaupunginhallitus päätti myös, että kaupunki myy FAb Jägarbacken KOy:n (Vanamontie 21) osakekantansa. Osakkeet tarjotaan myytäviksi yhteistyössä enemmistöomistajan HUS:n kanssa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Ormnäsintie 10:n asemakaavamuutoksen. Muutoksella sallitaan ajo tontille Ormnäsintie 10:ssä läheisen puistoalueen kautta.

 

Sisäilmaryhmän muistiot

Hannu Kari ja YLE Västnyland ovat helmikuun aikana pyytäneet kopioita sisäilmaryhmän muistioista. Sisäilmaryhmä on kaupungin sisäinen työryhmä kaupungin kiinteistöjen sisäilmaa koskeville kysymyksille. Ryhmä ei tähän asti ole laatinut pöytäkirjoja tai muistioita, vain muistiinpanoja, joita yksittäiset viranhaltijat ovat tehneet ryhmän sisäisiin tarpeisiin.

Koska kaupungin tulee toimia avoimesti ja läpinäkyvästi ja antaa ajankohtaista, monipuolista ja luotettavaa tietoa, on tarkoituksenmukaista muodollistaa sisäilmaryhmän työskentely niin, että se kaupunginhallituksen toimeksiannosta kirjoittaa julkisia muistioita.

Kaupunginhallitus antoi siis sisäilmaryhmälle tehtäväksi laatia muistioita, jotka ovat julkisia 1.1.2017 lähtien sekä antaa Hannu Karille ja YLE Västnylandille heidän pyytämänsä muistiot. Kaupunginhallitus kehottaa lisäksi, että kaikki kaupungin työryhmät tarkistavat muistioiden kirjoittamista ja tiedottamista koskevat rutiininsa.

 

Jussarö, rantayleiskaavan muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoittajan vastineet ja kuuluttaa osayleiskaavaehdotuksen esillepanosta. Lisäksi pyydetään lausunnot ainakin Uudenmaan ELY-keskukselta, Uudenmaan liitolta, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolta, museovirastolta, pelastuslaitokselta, ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, kehityspäälliköltä ja Raaseporin luonto ry:ltä.

Uudessa maakuntakaavassa osa Jussaröstä on osoitettu virkistyskäyttöön. Kaavoituksen tavoitteena on kehittää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tuoda esille saaren kulttuurihistorian ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisiä piirteitä.

 

Aloitteet
Kaupunginhallitus palautti aloitteen oireilukyselyn järjestämisestä kouluissa (kaupunginvaltuusto 12.2.2018, ensimmäinen allekirjoittaja Kati Sointukannas) työsuojelupäällikölle valmisteluun.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että aloite maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (kaupunginvaltuusto 25.9.2017, ensimmäinen allekirjoittaja Johan Kvarnström) on vastattu ja loppuun käsitelty. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 13.2.2018 käsitellyt selvitystä, jonka voi lukea täältä

Like it? Share it!