Hoidon saatavuus

 

Hoidon saatavuus tarkoittaa tarpeellisten ja oikea-aikaisten terveyspalvelujen turvaamista Suomen kuntien asukkaille ja niille ulkomaalaisille, joille annetaan terveydenhuollon palveluja EU-säännösten tai sosiaaliturvasopimusten perusteella. Hoidon saatavuutta koskevia säädöksiä on perustuslaissa, laissa potilaan oikeuksista sekä laki- ja asetuspaketissa, joka astui voimaan 1.3.2005 niin sanottuna hoitotakuuna. Hoitotakuu koskee kiireettömän hoidon tarpeen arviointia ja toteuttamista. Välitöntä huomiota tai päivystystä vaativaan tutkimukseen ja hoitoon pääsee ilman määräaikoja heti.

 

Arkikielessä hoidon saatavuudella tarkoitetaan yleensä hoitotakuun keskeisiä osia:

- välittömän yhteyden saamista terveyskeskukseen sen ilmoitettuna aukioloaikana arkisin joko
puhelimitse tai käymällä

- perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointia viimeistään kolmantena arkipäivänä
yhteydenotosta

- erikoissairaanhoidossa lähetteen käsittelyä viimeistään kolmen viikon kuluessa lähetteen
saapumisesta

- tarpeellisen hoidon toteuttamista hoitotakuun määräaikojen puitteissa, perusterveydenhuollossa
yleensä kolmessa kuukaudessa ja erikoissairaanhoidossa kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen
toteamisesta.
Erikoissairaanhoidon tarpeen arvioinnissa sovelletaan koko maassa yhtenäisiä hoidon perusteita.
Potilaalla ei ole oikeutta saada jotain tiettyä hoitoa, ellei lääkäri katso sitä tarpeelliseksi. Potilaalla
on oikeus kieltäytyä hoidosta.

 

Hoitotakuu koskee myös suun terveydenhuoltoa. Yhtenäiset hoidon perusteet on suun terveydenhuollossa laadittu siten, että jo ensikontaktissa (tavallisesti puhelinsoitto omaan terveyskeskukseen) arvioidaan hoidon tarve ja kiireellisyys ja voidaan varata aika joko hammaslääkärille tai hammashuoltajalle.

 

Terveyskeskukset ja sairaanhoitopiirit huolehtivat käytännössä hoitoon pääsyn turvaamisesta. Hoidon saatavuuden määräajat koskevat sekä omana työnä toteutettuja että ostopalveluna hankittuja palveluja. Jos oma sairaala tai terveyskeskus ei voi toteuttaa hoitoa määräajassa, on potilaalle tarjottava mahdollisuus hoitoon muualla. Potilas ei voi oma-aloitteisesti hakeutua esimerkiksi yksityissektorille, vaan oma terveyskeskus tai sairaanhoitopiiri osoittaa korvaavan hoitopaikan.

 

Terveydenhuollon toimintayksiköiden tulee julkaista tiedot hoidon saatavuuden toteutumisesta esimerkiksi paikallislehdissä ja internetissä vähintään puolivuosittain. Ajankohtaista tilannetta voi myös tiedustella omasta terveyskeskuksesta tai erikoissairaanhoidon toimipisteestä. Mahdolliset kyselyt ja muistutukset hoitotakuun toteutumisesta on syytä osoittaa ensisijaisesti hoidosta vastaavan yksikön ylilääkärille. Myös potilasasiamiehen puoleen voi kääntyä hoidon toteutumista koskevissa kysymyksissä.

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa, seurantatilasto/THL

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa, seurantatilasto/THL

 

Like it? Share it!