Oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista (finlex.fi). Laki koskee kaikkea terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluita.

Lain keskeiset kohdat ovat:
• Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus.
• Hoidon on tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.
• Potilaalle on annettava tiedot hänen terveydentilastaan ja hoidosta: mitä hoitoon sisältyy, millaisia riskejä siihen liittyy ja mitä eri hoitovaihtoehtoja potilaalla on.
• Lapsen huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi.
• Kiireellistä hoitoa tarvitseva potilas on hoidettava heti.
• Hoitoa jonottamaan joutuvalle potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta.
• Potilaalla on oikeus tarkistaa hänestä potilasasiakirjoihin merkityt tiedot.
• Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon, jos hän on kyllin kehittynyt sen ilmaisemaan.
• Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitoksen hoidosta vastaavalle johtajalle tai kantelun terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle.

Hoitolaitoksella on oltava potilasasiamies, joka antaa tietoja potilaalle hänen oikeuksistaan sekä tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen tai kantelun teossa sekä neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta potilasvahingon, korvausasian tai vahingonkorvausasian vireillepanossa.

Potilasasiamiehen yhteystiedot löytyvät täältä.

Like it? Share it!