Raaseporinjoki-hanke oli mukana järjestämässä Maaperäiltaa, joka kokosi noin 90 viljelijää ja muuta asiantuntijaa Lohjan kisakallioon sekä noin 50 etäosallistujaa pohtimaan ajankohtaisia maaperäasioita. 

Illassa pohdittiin mm. pellon tuottopotentiaalin hyödyntämistä, syyskasvien viljelyn merkitystä pintamaan hallinnassa, maanparannusaineiden, kuten kipsin, rakennekalkin ja kuitujen tarvetta ja merkitystä, peltojen tiivistymisen välttämistä sekä toimivan peltomaan mikrobistoa.

Huomionarvoista on, että hyvä ja toimiva peltomaa on tärkeä tekijä vesienhoidossa ja maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä! Huippuasiantuntijajoukon viesti oli, että pellon kasvukuntoa lisäävät ja vesienhoitoa edistävät toimet on valittava lohkon tarpeiden pohjalta.

Asiantuntijoina Maaperäillassa toimivat agronomi Jussi Knaapi, viljelijä-kokeilija-tutkija Tuomas Mattila (Kilpiän tila), agrologi Olli-Pekka Ruponen (Toivon tila), hankevastaava Janne Heikkinen Vilkku Plus-hankkeesta sekä tutkija Ansa Palojärvi Luonnonvarakeskuksesta.

Illan ohjelma on videoitu ja esitykset tallennettu Pro Agrian verkkosivuille.

Alla oleva taulukko* esiteltiin tilaisuudessa ja se valottaa eri maanparannusaineiden ominaisuuksia ja käyttökelpoisuutta.

  Rakennekalkki Kuitu Kipsi
pH nostaa kalkkistabiloitu: nostaa, muut: ei nosta/nostaa vähän ei vaikutusta
Johtoluku nostaa maltillisesti   nostaa selvästi
Lannoitevaikutus Ca/Mg (tuotekohtaisesti) nollakuitu: ei; ravinnekuitu: N, P, K, S, Ca, Mn Ca, S, P
Maaperä savimaat savimaat ja karkeat maat savimaat
Luomu ei sovellu soveltuu ei sovellu
Vesistövaikutus vähentää fosforin huuhtoutumista ja eroosiota vähentää fosforin huuhtoutumista ja eroosiota vähentää fosforin huuhtoutumista ja eroosiota
Suositeltava levitysmäärä 6-8 tn/ha (jopa 15 tn/ha) ravinnekuitu 30 tn/ha ≈ 78 m3 4 tn/ha
Muuta huomioitavaa

Muokataan välittömästi (max 48 h) levityksen jälkeen (ei kyntö)

Lisää maahan orgaanista ainesta Ei sovellu järvien valuma-alueelle eikä pohjavesialueelle

*Taulukko mukailtu Janne Heikkisen (Vilkku Plus-hanke) Maaperäillassa 4.12.2018 pitämän esitelmän "Maanparannusaineiden merkitys" pohjalta.

Tilaisuudessa mainitut OSMO-hankkeen laskurit:

Like it? Share it!