Perusopetuslaki ja opetussuunnitelma vahvistavat oppilaan oikeutta varhaiseen, systemaattiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen.   Tukijärjestelmä rakentuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta.  Yleinen tuki on tarkoitettu kaikille oppilaille, jotka jossain vaiheessa koulunkäyntiään tarvitsevat tukea oppimiselleen.  Yleinen tuki on osa koulun jokapäiväistä toimintaa:  opetusta, ohjausta ja kasvatusta.

Tehostettu tuki on ajankohtainen silloin, kun oppilas tarvitsee säännöllisempää ja pitkäaikaisempaa tukea oppimisessaan ja koulunkäynnissään.  Tehostettu tuki voi koostua opetuksen eriyttämisestä, osa-aikaisesta erityisopetuksesta, joustavista ryhmittelyistä, jne.  Oppilaan tehostetun tuen tarve selvitetään pedagogisen arvion avulla.

Erityistä tukea oppilaalle tarjotaan silloin, kun tehostettu tuki ei riitä.  Tuen tarve määritellään pedagogisessa selvityksessä.  Erityisestä tuesta tehdään aina hallintopäätös.

 

Oppilashuolto

Oppilashuolto on hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.  Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.  

Jokaisella koululla on oppilashuoltoryhmä, jonka tehtäviin kuuluu yhteisöllinen oppilashuolto.  Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät oppilaiden oppimisen, hyvinvoinnin, terveyden, sosiaalisen vastuun, vuorovaikutuksen ja osallisuuden edistämiseen koko oppilaitoksessa.  Lisäksi tavoitteena on terveen ja turvallisen oppimisympäristön luominen.  Yhteisölliseen oppilashuoltoon panostaminen on kaikkien oppilashuollon piirissä toimivien tehtävä.

Raaseporin oppilashuoltoryhmä toimii ohjausryhmänä, joka huolehtii koko oppilashuoltotyön ja oppilashuoltopalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Yksilökohtainen oppilashuolto käsittää oppilaalle annettavat kouluterveydenhuollon palvelut, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta koskeva monialainen oppilashuolto.  Oppilaan hyvinvoinnin tueksi kootaan tarvittaessa oppilaan ja pääsääntöisesti myös  hänen huoltajansa suostumuksella asiantuntijaryhmä, joka käsittelee ko. yksittäisen oppilaan asioita.

Oppilashuoltotyö kuvataan perusteellisesti Raaseporin kaupungin perusopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Oppilashuoltohenkilöstön yhteystiedot löytyvät koulujen kotisivuilta.

 

 

Like it? Share it!