Varhaiskasvatuspalveluiden maksut 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuspalveluiden maksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016), sekä sivistyslautakunnan päätökseen.

 

Kunnallisen varhaiskasvatuspalveluiden maksun määräytyminen

Varhaiskasvatusmaksu lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkeimmat varhaiskasvatusmaksut ovat seuraavat: 289€/kuukausi nuorimmalta lapselta, 145€/kuukausi toiselta lapselta ja 20% nuorimman lapsen kokopäivämaksusta perheen muilta lapsilta.

 

Perheen koko

Perheeksi lasketaan henkilöt, jotka elävät yhteisessä taloudessa avioliitossa tai avioliittoa muistuttavissa olosuhteissa sekä heidän alaikäiset lapsensa, jotka asuvat samassa taloudessa.

Tulot varhaiskasvatuspalvelun maksun perusteena

Tuloiksi katsotaan samassa taloudessa asuvien vanhempien tai muiden huoltajien, tämän puolison tai avopuolison sekä päivähoidossa olevan lapsen verotettavat ansio-  ja pääomatulot sekä verottomat tulot. 

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, katsotaan kuukausituloksi edellisen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Verotettavaksi tuloksi voidaan katsoa henkilön tai perheen verotettavat vastaavat viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut tulot, lisättynä verohallituksen vuosittain vahvistamilla ennakkoveron määräytymisperusteiden prosenttiluvuilla.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri ositteessa määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennuspalvelusta annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Tulot, joita ei huomioida

Tuloina ei huomioida lapsen kodinhoitotukea, lapsilisä, lapsen hoitotukea, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta (568/2007), asumistukea, vammaisuusetuuksia (570/2007), sairaanhoito- ja tutkimuskustannuksia jotka tapaturmavakuutus korvaa, asevelvollisuustukea, rintamalisää, opintotukea, aikuisopintotukea, opintotuen asumislisää, työllistymisrahaa ja matkakorvauksia, jotka maksetaan toimeentulotukena, asumiskorvausta Kansaneläkelaitoksen kutoutusetuuksien ja kuntoutusrahaetuuksien mukaan (566/2005) ja julkisesta työllisyyspalvelusta annetun lain mukaan (1295/2002), stipendejä tai muuta tukea, jota maksetaan opintojen takia sekä perhehuollon kustannusten korvauksia.

Tulon vähennyksiksi katsotaan maksetut ylläpitoavustukset ja muut vastaavat kustannukset, jotka johtuvat todellisista perhesuhteista ja syytingistä.

Laskutus

Varhaiskasvatuspalvelun toimintavuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. seuraavana vuonna.

Varhaiskasvatuspalvelussa noudatetaan kiinteä kuukausimaksun järjestelmää. Voi sanoa, että paikkaa ylläpidetään tai "vuokrataan", mikä tarkoittaa että vahemmat maksavat lapsen mahdollisista toimintavuoden aikaisista vapaapäivistä ja kesälomapäivistä. Varhaiskasvatuspalvelun maksu laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen.

Päätöksessä lapsen paikasta on ilmoitettu myös se päivämäärä, johon mennessä vanhempien on jätettävä selvitys perheen yhteisistä bruttotuloista varhaiskasvatuspalvelun maksun määritystä varten. Huoltajien tulee täyttää ja allekirjoittaa ilmoituksen liitteenä oleva lomake, "Tuloselvitys päivähoitomaksun vahvistamista ja tarkistamista varten".

Tuloselvityslomakkeen on oltava täytetty ja allekirjoitettu ollakseen pätevä. Kaikki liitteet tulee liittää tuloselvityslomakkeeseen. 

Jos tuloselvitystä ei anneta säädetyssä ajassa, peritään aina korkein maksu.

Lähetetyistä maksumuistutuksista peritään viivästymismaksu. 

Kun lapsi saa paikan varhaiskasvatuspalveluksessa (sijoituspäätös), tulee perheen aina ilmoittaa päiväkodin johtajalle tai päivähoidon suunnittelijalle, ottaako perhe paikan vastaan vai peruvatko he paikan. Jos perhe ei ota vastaan myönnettyä paikkaa ja vanhemmat eivät ilmoita peruutuksesta ennen sitä päivää, jolloin hoito ilmoituksen mukaan alkaa, laskutetaan koko kuukausimaksu.

Varhaiskasvatuksen maksuprosentit suhteessa ennalta sovittuun varhaiskasvatusaikaan:

enintään 88t/kuukausi 60%
enintään 110t/kuukausi 70%
enintään 150t/kuukausi 80%
yli 150t/kuukausi 100%

 

Tulorajat ja maksuprosentit:

Perheen koko Tuloraja  €/kuukausi Maksuprosentti Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kuukausi
2 2 102 10,70 4 803
3 2 713 10,70 5 414
4 3 080 10,70 5 781
5 3 447 10,70 6 148
6 3 813 10,70 6 514

 

Jos perheessä on enemmän kuin 6 jäsentä, nostetaan maksun perusteena olevaa tulorajaa 142€ jokaista seuraavaa alaikäistä lasta kohden.

27€ kuukaudessa alittavaa summa ei peritä.

Tulorajojen indeksitarkistus tehdään joka toinen vuosi 1. elokuuta. Varhaiskasvatuspalvelun maksu tarkistetaan myös, jos voimassa olevat määräykset tai päätökset muuttuvat.

Esikouluikäisten esikoulun ja iltapäivähoidon maksut

Esikoulu on maksuton (4t/päivä) sivistyslautakunnan päättäminen esikouluaikojen mukaan.

Esikoulun toiminta-ajan ulkopuolella peritään varhaiskasvatuspalvelun maksu seuraavasti:

Tuntimäärä/päivä Hoitomaksu %:na kokopäivämaksusta

enintään 44t/kuukausi                  
20%

enintään 88t/kuukausi
60%

enintään 110t/kuukausi
70%

enintään 150t/kuukausi
80%

 

Viikkotuntien käyttö varhaiskasvatuksessa

Päiväkotiin/perhepäivähoitajalle tulee ilmoittaa vähintään kaksi viikkoa etukäteen miten varhaiskasvatuksen tunteja käytetään.
Muutokset hoitotuntien määrissä/kuukausi ovat voimassa vähintään kahden kuukauden ajan.

Vapaaehtoinen kielikylpy

Kielikylpy on palvelumuoto, joka ei ole lakisääteinen. Kunta tarjoaa kuitenkin tämän palvelumuodon vaihtoehtona perinteiselle varhaiskasvatukselle. Jotta lapsi voisi parhaiten omaksua uuden kielikylpykielen, odotetaan lapsen osallistuvan toimintaan päivittäin. 

Alennettu maksu perhepäivähoidon varahoidosta

Perhepäivähoidossa olevan lapsen hoitosopimuksessa voidaan kirjallisesti sopia, että vanhemmat itse hoitavat varahoidon mikäli perhepäivähoitaja on vapaalla (loma, sairasloma, muu vapaa). Näissä tapauksissa varahoitopäivät vähennetään maksusta.
 

Maksu silloin kun päivähoito alkaa tai loppuu kesken kuukautta

Maksu maksetaan siitä päivästä lukien kun lapsi aloittaa hoidon. Laskutus päättyy hoitosuhteen päättyessä.

Maksu poissaolosta

Kuukausimaksu veloitetaan myös poissaolopäiviltä, poikkeuksena seuraavat tapaukset:

  1. Jos lapsi on sairauden takia poissa vähintään 11 toimintapäivää yhden kalenterikuukauden aikana veloitetaan kuukausimaksusta puolet.

  2. Jos lapsi on sairauden takia poissa kaikkina toimintapäivinä yhden kalenterikuukauden aikana ei kuukausimaksua peritään lainkaan.

  3. Jos lapsi on muun syyn kuin sairauden takia poissa kaikkina toimintapäivinä yhden kalenterikuukauden aikana, veloitetaan kuukausimaksusta puolet.

  4. Isyysvapaa

Kaikissa muissa tapauksissa veloitetaan koko kuukausimaksu.

Oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen

Maksua ei peritä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 1 § 1 mom. tarkoittamilta henkilöiltä ja jotka ovat täyttäneet 10 vuotta.

Koulukäyntinsä vuotta säädettyä myöhemmin aloittavalla ei peritä maksua sinä vuonna.

Maksuton kuukausi

Varhaiskasvatuspalvelun maksu peritään korkeintaan 11 kuukaudelta toimintavuonna jos lapsi on ollut kirjautuneena varhaiskasvatukseen koko toimintavuoden (toimintavuonna 1.8 alkaen seuraavan vuoden heinäkuuhun). Näissä tapauksissa heinäkuu on maksuton.

Maksu peritään 12 kuukaudelta toimintavuotena jos lapsi on ollut varhaiskasvatuspalveluksessa kaikki toimintavuoden kuukaudet. Maksu peritään 12 kuukaudelta myös silloin, jos lapsi ei ole ollut kirjautuneena varhaiskasvatuspalveluun koko toimintavuoden (esim. kirjoittamisvuoden 1.9 seuraavan vuoden 31.7).

Kesäajan keskytys

Raaseporin kaupungissa kunnallisen päivähoitopaikan saanut lapsi saa paikan varhaiskasvatuspalveluksessa aina kouluunmenoon saakka. Vanhemmat, jotka toivovat varhaiskasvatuspalveluksessa maksutonta keskeytystä kesäkuukausina (kesä- ja heinäkuu) voivat kirjallisesti ilmoittaa keskeytyksestä sen sijaan että paikka irtisanottaisiin vastaavaksi ajaksi. Maksuttoman keskeytyksen saamiseksi on keskeytyksen oltava kestoltaan kaksi täyttä kalenterikuukautta.

Peruumatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikka ole perutettu ennen varhaiskasvatuksen alkamista peritään puolet määräytyneestä kuukausimaksusta.

Jos lapsen vanhemmat tai huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä peritään puolet määräytyneestä kuukausimaksusta. Mikäli lapsella ei ole määrätty kuukausimaksua peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Varhaiskasvatuspalvelun maksun tarkistus kesken toimintavuoden

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa, mikäli perheen tulot muuttuvat toimintavuoden aikana. Tulojen muuttuminen voi johtua esim. äitiyslomasta, vanhempainvapaasta, työttömyydestä tai jos aloittaa työnteon. Huoltajien tulee ilmoittaa maksuun vaikuttavista muutoksista välittömästi päivähoitosihteerille. Tuloselvitys liitteineen tulee jättää päivähoitokansliaan.

Varhaiskasvatuspalvelun maksusta tehtävä päätös perustuu aina joko todettavissa oleviin tai arvioituihin tietoihin maksua laskettaessa.

Maksu korjataan takautuvasti, mikäli on tapahtunut laskuvirhe. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti. Maksu tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset muuttuvat.

Muutokset ja varhaiskasvatuspalvelun paikan irtisanominen

Lapsen hoitosuhdetta  koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti ja hyvissä ajoin (valmis lomake saatavana). Hyväksytyt muutokset astuvat voimaan seuraavan täyden kuun alusta.

Paikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti (valmis lomake saatavana).

 

Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.4.2018 § 38

 

Like it? Share it!