Varsinainen jäsen Varajäsen
Werner Orre, puheenjohtaja Lea Adolfsson
Johan Berglund Dan Johansson
Michael Nyberg Björn Siggberg
Pia Nygård Karin Svahnström
Gunilla Starck Anna Luhtasela
Isa Forsbäck Rita Lindholm-Wirtanen
Roy Hellén, varapuheenjohtaja Jorma Pelkonen
Karita Pihlström Seija Kannelsuo
Rune Westerlund Seppo Lintuluoto
Oskari Sundström Bjarne Holmström
Tarja Flood Hannu Rantala

 

Toimialue:
Vastuu infrastruktuurin suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpitämisestä, yleisistä alueista, pienvenesatamista, maa- ja vesialueista, maanvuokra-asioista,
metsätaloudesta, kiinteistönmuodostuksesta, kartoista, investoinneista, rakennusten ylläpidosta, siivous- ja ruokahuollosta. Lautakunta on pelastuspalvelujen tilaajaviranomainen ja toimii alueellisen jätehuollon isäntäorganisaationa.
Tekninen lautakunta vastaa koko teknisen toimialan talousarviosta ja henkilöstöstä, rakennusvalvontaa ja ympäristönsuojelua lukuun ottamatta.

Tehtävät:
- ratkaista seuraavat asiat:
maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostoa, myyntiä, vaihtoa ja lunastusta koskevat asiat sekä sellaisten kiinteistöjen ja alueiden vuokraukset, joille ei ole vahvistettua taksaa, mikäli hinta, vaihtoarvo tai korvaus, sekä kun vuokrauksen yhteydessä kapitalisoitu maanvuokra ei ylitä 50 000 euron enimmäissummaa.
- hyväksyä katusuunnitelmat ja yleisiä alueita koskevat suunnitelmat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
- päättää kadunpidosta maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaisesti
- päättää katujen, teiden ja muiden yleisten alueiden nimistä sekä kunnanosien numeroista
- valmistella kaupunginhallitukselle maankäyttösopimukset sekä aie- ja kaavoitussopimukset
- hoitaa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) mukaiset tehtävät
- päättää taksoista ja maksuista valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti; päättää maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:ssä tarkoitetusta asemakaavan laatimisesta perittävästä korvauksesta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti

- päättää tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan ja rantayleiskaavan laatimiskustannuksia koskevan maksun perimisestä valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti
- hyväksyä metsätalous- ja hoitosuunnitelmat
- hyväksyä katurakennusohjelma vuosittain
- päättää tavaroiden ja palveluiden toimittajien valinnasta voimassa olevien puitesopimusten puitteissa, ellei sitä ole delegoitu jollekin toiselle
- suorittaa hankintoja vahvistetun talousarvion puitteissa. Lautakunta voi siirtää asiat hankintajohtokunnalle
- kantaa kokonaisvastuu kaupungin omista tiloista sekä turvata kiinteistöjen kunto asianmukaisin kunnossapitotoimin
- tarjota siivous- ja ruokapalveluja toimialojen tilauksen mukaisesti
- vahvistaa sisäisen tuotannon tarjoamien palvelujen hinnat hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti
- valmistella investoinnit kaupunginhallitukselle toimialojen tarpeiden mukaan
- hyväksyä kaupungin tilahankkeiden hankesuunnitelmat ja kustannusarviot sekä hankesuunnitelman mukaiset uudis- ja korjausrakentamisen toteutukset alle yhden (1) miljoonan euron hankkeiden osalta
- vastata liikuntalaitoksista ja -alueista, ellei kaupunginhallitus ole päättänyt muuta.

 

Like it? Share it!