Varsinainen jäsen Varajäsen
Mikael Borgman, puheenjohtaja Linnéa Henriksson
Tina Nykänen-Lindqvist Mona Wickström
Per Falenius Erik Munsterhjelm
Kerstin Gottberg Lenita Vanhapelto
Tom Rehn Rune Westerlund
Cynthia Moed-Ring Dick Mannström
Petri Palin, varapuheenjohtaja Veijo Kämppi

 

Johtokuntaa valittaessa tulee huomioida jäsenten kokemus tekniikasta ja taloudesta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava kaupunginvaltuutettuja tai varavaltuutettuja.

Toimialue:
Vesihuollon strateginen ohjaus valtuuston vahvistamalla toimialueella kustannus-tehokkaasti sekä juomaveden laadun turvaaminen ja jäteveden käsittelystä huolehtiminen ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Käyttövarmuuteen ja riskien minimointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Raaseporin Vesi on kuntalain 10 a luvun mukainen kunnallinen liikelaitos, ja se vastaa vesihuoltolaissa säädetyistä tehtävistä.

Johtokunnan tehtävänä on

- päättää liiketoiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa
- laatia liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma
- nimittää liikelaitoksen johtaja
- kehittää kannustavaa henkilöstöpolitiikkaa henkilöstöjaoston linjausten mukaan
- päättää liikelaitoksen omarahoitteisista investoinneista
- hyväksyä yleiset liittymis- ja käyttöehdot
- hyväksyä tariffit ja maksut valtuuston vahvistamien perusteiden mukaan
- vuokrata maa-alueita toimintaansa varten
- päättää oikeudesta kirjoittaa liikelaitoksen nimi
- valvoa liikelaitoksen etuja
- tehdä vuosittain käyttöä ja taloutta koskeva riskianalyysi
- tehdä vesihuoltolaitoksen toimialuetta koskevia ehdotuksia kaupunginvaltuustolle
- tehdä osakkeiden ja osuuksien ostoa koskevia ehdotuksia kaupunginhallitukselle
- osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän yhteensovittamiseksi tarpeelliset rajakohdat kiinteistön välittömään läheisyyteen ja antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä.

Liikelaitoksen henkilöstö voi valita johtokuntaan edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Like it? Share it!