Puheenjohtaja Anders Walls RKP (Johan Berglund RKP)

I varapuheenjohtaja Mats Lagerstam SDP (Kimmo Koivunen SDP)

II varapuheenjohtaja Anita Westerholm RKP (Maj-Britt Malmén RKP) 

Jan-Mikael Ekholm RKP (Niklas Andersson RKP)
Filip Björklöf RKP (Dan Johansson RKP)
Linnéa Henriksson RKP (Tina Nykänen-Lindqvist RKP)
Isabella Alén RKP (Kerstin Ilander RKP)
Camilla Grundström SDP (Nina Wessberg SDP)
Maarit Feldt-Ranta SDP (Petri Kajander SDP)
Kati Sointukangas VIHR (Tanja Konttinen VIHR)
Harry Yltävä VAS (Miikka Soivio KOK)

Kaupunginhallituksessa on yksitoista jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen, jotka valitaan kaupunginvaltuutetuista tai varavaltuutetuista. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Toimialue:
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua sekä edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.
Kaupunginhallitus voi päättää kaikista niistä asioista, jotka eivät kuulu minkään toisen toimielimen tai viranhaltijan toimivaltaan.


Kaupunginhallituksen tehtävänä on lakisääteisten tehtävien lisäksi

 • seurata järjestelmällisesti valtuuston asettamia taloudellisia tavoitteita ja valvoa toiminnalle asetettujen tavoitteiden noudattamista
 • toteuttaa kaupungin omistajapolitiikkaa konserniohjeen mukaisesti
 • päättää kaupungin kiinteistökehityksen sisällöstä ja tavoitteista sekä sisäisistä kiinteistöjen (tilojen) vuokraperusteista.
 • huolehtia kuntayhtymiä ja kuntien yhteistä toimintaa koskevista asioista, mikäli tässä hallintosäännössä ei muuta mainita
 • antaa selitys/lausunto/vastine valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa hyväksyä valtuuston päätöksen lopputuloksen
 • päättää vahingonkorvauksesta kaupungin ollessa korvausvelvollinen tai kun korvauksen maksamisen katsotaan olevan kohtuullista, ellei tätä ole delegoitu toiselle toimielimelle
 • määrätä kaupungin edustajat osakkuusyhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin
 • antaa kaupungin lausunnot strategisesti tärkeissä kysymyksissä, sikäli kun sitä ei ole laissa säädetty kunnan muun viranomaisen tehtäväksi
 • vastata kokonaisvaltaisesta maankäytöstä (yleiskaavoitus) sekä päättää niistä asioista, jotka kaavoituslautakunta on valmistellut kaupunginhallitukselle
 • valmistella valtuuston toimikaudeksi maankäyttöä koskeva toimintaohjelma
 • valmistella vuosittain valtuustolle hyväksyttäväksi kaavoitusohjelma ja vahvistaa maankäyttöä koskeva tilaus kaavoituslautakunnalle
 • panna alulle asemakaavamuutokset kaavoitusohjelman lisäksi 
 • hyväksyä yleiskaavaluonnokset ja -ehdotukset nähtäville panoa varten sekä antaa vastine saapuneisiin muistutuksiin ja lausuntoihin
 • hyväksyä ne asemakaavat, jotka eivät ole vaikutukseltaan merkittäviä
 • päättää asemakaavojen ajankohtaisuudesta niissä tapauksissa, joissa kaavan katsotaan olevan vanhentunut
 • hyväksyä asemakaavoitettujen alueiden lähiympäristöä ja rakennustapaa koskevat mahdolliset ohjeet
 • hyväksyä maankäyttösopimuksen
 • hyväksyä kaupungin tekemät aiesopimukset, kaavoituksen aloittamista koskevat sopimukset ja kaavoitussopimukset
 • päättää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisista suunnittelutarve-ratkaisuista, kun on kyse teollisen tuulivoiman rakentamisesta
 • päättää kiinteistöjen myynnistä ja ostosta kauppahinnan ollessa yli 50 000 euroa
 • myöntää osittainen tai täydellinen vapautus kunnallisverosta, sairausvakuutus-maksusta ja kiinteistöverosta
 • päättää kaupungin edustajista kokouksissa, tilaisuuksissa ja huomionosoituksissa
 • vastata maaseutuviranomaistehtävien ostamisesta.

Like it? Share it!