Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta on:
- rakennusvalvontaviranomainen
- ympäristönsuojeluviranomainen
- maa-aineslain tarkoittama lupa- ja valvontaviranomainen
- hulevesikysymysten lupaviranomainen
- ulkoilulain tarkoittama leirintäalueviranomainen.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät

 • Huolehtia sille lainsäädännössä (mm. ympäristönsuojelulaki, maa-aineslaki, vesilaki, jätelaki, luonnonsuojelulaki, merenkulun ympäristönsuojelulaki, maastoliikennelaki, vesihuoltolaki) ja sen nojalla annetuista tehtävistä.
 • Huolehtia ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä.
 • Huolehtia ympäristön tilan seurannasta.
 • Antaa ohjausta ja neuvontaa ympäristöasioissa.
 • Antaa lausuntoja muille viranomaisille.
 • Tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista. 
 • Edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa.

 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät

 • Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla sille annetut tehtävät.
 • Antaa lausuntoja rakennusvalvontaa koskevissa asioissa.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle johtosäännössä määrätyt muut tehtävät:

 • Vastaa piha- ja katukatselmuksista.
 • Päättää ojien tekemisestä tai ojitusta varten tarpeellisen suojapenkeren tai pumppuaseman sijoittamisesta MRL 161 a §:n mukaisesti.
 • Voi myöntää vapautuksen velvoitteesta johtaa kiinteistöltä tuleva hulevesi kunnan hulevesijärjestelmään, antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä huleveden käsittelystä sekä asettaa kiinteistönomistajalle tai -haltijalle määräyksen poistaa huleveden aiheuttama haitta.
 • Ulkoilulaissa tarkoitetun leirintäalueviranomaisen tehtävät.

Pöytäkirjat

Varsinaisten kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä Karjaalla, osoitteessa Elina Kurjenkatu 11, toimistoaikana kokousta seuraavan viikon arkiperjantaista alkaen ja ylimääräisten kokouksen pöytäkirja seuraavan varsinaisen kokouksen pöytäkirjan kanssa. 

Rakennustarkastukselle tulevat hakemukset tulee jättää Raaseporin rakennustarkastuksen kansliaan ja hakemukset ympäristönsuojeluviranomaiselle Raaseporin ympäristötoimistoon, molemmat samaan osoitteeseen: Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa.


Kokouspäivät 

Ympäristö- ja rakennuslautukunta kokoontuu vuonna 2019 varsinaisiin kokouksiinsa keskiviikkoisin klo 18.00 seuraavasti:

16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6., 14.8., 11.9., 16.10., 13.11., 11.12.

 

 

Like it? Share it!