"Jotta osaisi hallinoida omistamaansa, pitää tietää mitä omistaa!"

                                                      - Fredrik von Limburg Stirum

 

”Havsmanualen” on Raaseporin ympäristötoimiston hanke, jonka toteutuksesta vastasi AMK Novian Raaseporin yksikkö tiiviissä yhteistyössä ympäristötoimiston kanssa. Hankkeen rahoittajat olivat Vuorineuvoksetar Sophie von Julinin säätiö, AMK Novia sekä Uudenmaan ELY-keskus. Muita yhteistyökumppaneita olivat mm. Metsähallitus ja Tvärminnen eläintieteellinen asema. Hanke oli kaksivuotinen ja toteutettiin ajanjaksolla 1.5.2014 - 30.4.2016.

 

Hankkeessa kehitimme interaktiivisen, karttapohjaisen ”käyttö- ja hoito-ohjeen” Raaseporin rannikkovesille. Tämän uudenlaisen työkalun tarkoitus on edistää kunnan rannikkoalueiden kestävää käyttöä ja hallinnointia. Hankkeen perimmäisenä tarkoituksena onkin kohentaa vesiympäristön tilaa ja luoda siten paremmat puitteet sen virkistyskäytölle ja siellä tapahtuvalle elinkeinotoiminnalle.

 

Havsmanualen koostuu kunnan karttapalvelussa olevista vesialueiden tilaa, luontoarvoja ja niihin kohdistuvia yhteiskunnan käyttöpaineita kuvaavista karttakerroksista sekä vesialuekohtaisista tekstikuvauksista ja suosituksista vesialueiden kestävästä käytöstä ja niihin liittyvistä konkreettisista hoito- ja kunnostustoimenpidesuosituksista. Vesialueiden kuvaukset ja suositukset löytyvät kunnan nettisivulta. Käyttöohjetta voidaan myös soveltaa hoito- ja kunnostustoimenpiteiden tarpeessa olevien vesialueiden tunnistamisessa ja priorisoinnissa, esimerkiksi kartoitettaessa sellaisia vesialueita, joiden valuma-alueisiin kannattaisi perustaa kosteikkoja maalta tulevan kuormituksen vähentämiseksi.

Käyttöohje palvelee maa- ja vesialueiden omistajia, vesiensuojeluyhdistyksiä ja muita ympäristöjärjestöjä, viranomaisia ja päättäjiä sekä muita asiasta kiinnostuneita.

 

Käyttöohjeen toteuttaminen edellytti riittävän kattavaa tietoa Raaseporin vedenalaisista elinympäristöistä. Suorittamalla vedenalaisia inventointeja sekä kokoamalla jo olemassa olevaa dataa keräsimme tietoa mm. vesikasvillisuudesta, pohja-aineksesta, veden sameudesta, luontotyypeistä, kalojen kutupaikoista sekä meriympäristöön vaikuttavista toimenpiteistä ja paineista. Kenttäinventoinnit kattoivat kokonaisuudessaan Raaseporin sisä- ja välisaaristoalueet. Inventoinnit toteutettiin loppukesän ja alkusyksyn aikana vuosina 2014 ja 2015.


Kartoitustuloksemme sekä muista lähteistä kokoamamme aineistot analysoitiin, käsiteltiin paikkatieto- ja tilasto-ohjelmien avulla helppotajuisiksi ja -käyttöisiksi karttakerroiksi. Keskeisimmissä karttakerroksissa rantavedet on luokiteltu mm. niiden luontoarvon, ravinnekuormituksen ja käyttöpaineenperusteella. Lisäksi Havsmanualenin karttakerrokset havainnollistavat mm. vesien ja ravinteiden virtausta maalta mereen ja kuvaavat lain mukaan suojeltujen lajien ja biotooppien esiintymiä.

 

Käyttöohjeen lisäksi projektin aikana tuotettiin Raaseporin rannikkovesistä kertova dokumenttielokuva. Se kertoo mm. eri toimenpiteiden vaikutuksista rannikon elinympäristöihin. Sekä elokuvan että käyttöohjeen tarkoitus on opastaa ja kannustaa ihmisiä tekemään kestävämpiä valintoja ja vapaaehtoisia toimenpiteitä vesiemme suojelun puolesta. Toivomme tämän johtavan merialueiden parempaan tilaan, sekä luonnon että yhteiskunnan iloksi ja hyödyksi.

Like it? Share it!