Tulosta

Asemakaavassa annetaan yksityiskohtaisia määräyksiä kaupunkialueen järjestämisestä. Siinä määritellään kortteleittain ja tonteittain rakennusten käyttötarkoitus ja rakennusoikeus (kuinka paljon saa rakentaa), sekä annetaan ohjeita rakentamistavasta.

Alla tiedotetaan ajankohtaisista asemakaavahankkeista, myös niistä jotka ei olevat nähtävänä. Tietoa nähtävillä olevista kaavoista löytyy tästä.

Aineiston katselemiseen tarvitset Adobe Reader.


Suunnittelualue, joka sijaitsee Österbyssä noin 3 km Tammisaaren keskustan luoteispuolella ja rajoittuu Vanhaan Tenholantiehen, Rudmalmintiehen ja Riihitiehen, käsittää kiinteistöt 710-426-1-39 Backafall ja 710-426-1-40 Torpet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,3 hehtaaria.

Lue lisää...

Suunnittelualue käsittää koko Nordcenterin golfkeskuksen: kaksi kenttää suoja-alueineen ja vapaa-ajan asuntoineen sekä golfklubina toimivan Åminnen kartanon talousrakennuksineen ja puistoineen Raaseporin kaupungissa.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 152 ha.

Lue lisää...

Suunnittelualue sijaitsee Pohjan kunnan Åminnen asemakaava-alueella rajoittuen pohjoisessa Oy Nordgolf Ab:n golfkenttään (Fream-kenttä) ja lännessä Pohjanpitäjänlahteen

Lue lisää...

Suunnittelualue sijaitsee Karjaan matkakeskuksen kaakkoispuolella ja kattaa kiinteistöjä Kiilatien itä- ja länsipuolella Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,8 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on madollistaa kahden tai kolmen asuinkerrostalon rakentaminen Kiilantien itäpuolelle. Uusien kerrostalojen lisäksi tavoitteena on jäsentää pientalorakentamista Mustikkakadun varressa.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa ja käsittää kaupunginosassa 5, korttelissa 54 sijaitsevat tontit no 283-286 Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 6573 m². Kaavamuutoksen tarkoituksena on mukauttaa asuin-ja liiketilojen kerrosalojen suhde vastaamaan paremmin nykypäivän tarpeita ja tavoitteita.

Lue lisää...

Suunnittelualue sijaitsee Båssabölen kylässä, noin 2,5 km Tammisaaren keskustan eteläpuolella ja Gammelbodan asemakaava-alueen länsipuolella, Båssafjärdenin vieressä. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 42 hehtaaria. Alue on rakentamaton.

Lue lisää...

Kaava-alue käsittää alueita Mustionjoen pohjoispuolella sekä Sjösängintien varteen sijoittuvaa täydennysrakentamista Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 49 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on löytää sellainen kaavallinen ratkaisu, joka tukee alueen kehittämistä ja yritystoimintaa hyödyntäen vanhan teollisuusympäristön historiallisia arvoja.

Lue lisää...

Kaava-alue käsittää kaupunginosa 11, Dragsvikinranta Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 13,5 ha. Kaavamuutoksen tarkoitus on toteuttaa alueella yhdyskuntarakennetta täydentävää asuinrakentamista, joka sijoittuu varuskunnalta vapautuvalle alueelle.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Karjaalla, ja käsittää suuren osan kaupallisen keskustan alueesta. Läntisen ohikulkutien ja Ratakadun väliin muodostuu kaava-alue, jota rajaa lännessä Nils Grabbenkatu ja idässä Laaksokatu.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaressa Baggöntien, Linnunlaulun ja rannan välisellä alueella Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 11,7 ha. Kaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa esim. majoitus- tai hoivapalveluiden tyyppinen liiketoiminta entisessä sairaalarakennuksessa sekä pientaloasumista suunnittelualueella.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Raaseporissa Tammisaaren kunnanosakeskuksen keski-koillisosassa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 6,9514 ha. Kaavamuutoksen yksi keskeisistä tavoitteista on tutkia mahdollisuudet (IV-V kerrosta) asuinkerrostalon sijoittamisesta nykyisen tontin 1 länsiosaan.

Lue lisää...

Suunnittelualue sijaitsee Lepissä noin 2,5 km Karjaan keskustan lounaispuolella, Bäljarsin asuinalueen eteläreunassa, Hangontien (valtatie 25) pohjoispuolella ja Lepin liikealueen länsiosan pohjoispuolella. Suunnittelualueelle johtaa katu Uikkukuja seututieltä 111 (Läntinen ohikulkutie). 

Asemakaavan muutoksen tavoite on:
- muodostaa varastorakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia
- muodostaa lähivirkistysaluetta
- muodostaa katualuetta

Lue lisää...

Yleinen asukastilaisuus järjestetään torstaina 23.8.2018 klo 18-20 Seuraintalo Lukaalissa osoitteessa Fiskarsintie 318, 10470 Fiskari. Tilaisuudessa esitellään kaavan valmisteluaineisto, minkä jälkeen järjestetään työpaja.

Suunnittelualue sijaitsee Raaseporin kaupungin Fiskarsin kylän yläruukiksi kutsutussa pojoisosassa. Suunnittelualue ulottuu idässä Malcolmintien varren kortteleista länteen Fiskarsin torille. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on korjata nykyisen kaavan liikenteellisiin ratkaisuihin kohdentuvat epäselvyydet yläruukin ja Fiskarsintien valintamyymälän alueilla, sekä turvata alueen kehittyminen toiminnalisesti monipuolisena ja aktiivina osana ruukin aluetta.

Lue lisää...

Suunnittelualue, jonka pinta-ala on noin 8,6 hehtaaria sijaitsee Malmkullassa noin 3 km Karjaan keskustan itäpuolella ja rajoittuu Mankkavuorenkatuun, Ensikujaan ja Hangontiehen (valtatie 25).

Lue lisää...

Suunnittelualue, joka sijaitsee Malmkullassa noin 2,4 km Karjaan keskustan itäpuolella ja rajoittuu Malmikujaan ja Ensikujaan, käsittää tontin 710-54-362-3, osan yleisestä alueesta 710-54-9901-0 (Malmikuja) ja osan kiinteistöstä 710-633-1-38 Malmkulla.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Raaseporin Karjaan kaupunginosakeskuksen koillisosassa Ensikujan ja Hangontien välissä Malmkullan yritysalueella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,9 ha. Kaavamuutoksen päätavoitteena on järjestellä kaava-alueen tonttirajat ja rakennusalojen rajat siten, että alueelle on mahdollista rakentaa nykyvaatimusten mukaista liikerakennustilaa.

Lue lisää...

Suunnittelualue, tontti 66 korttelissa 11, sijaitsee Tammisaaren keskustassa ja rajoittuu Länsivalliin ja Venemiehenkatuun.

Lue lisää...

Osana kaavoitukseen kuuluvaa vuorovaikutusmenettelyä järjestetään Mustion koululla (Lindnäsintie 17) torstaina 17.1.2019 klo 17.00 kaikille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus jossa kaavahanke esitellään.

Suunnittelualue sijaitsee Mustion aseman taajamassa; Aseman alueella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 9,7 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa koulu- ja palvelukeskuksen sijoittaminen Linderintien, Lindnäsintien, Valhallantien ja rautatien väliselle alueelle sekä tarkistaa Linderintien katulinjaus käynnissä olevan Hyvinkää-Hanko ratasuunnitelman mukaiseksi.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Raaseporissa Karjaan kunnanosakeskuksen kaakkoisosassa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 4507 m2. Kaavamuutoksen tavoite on AL korttelialueen muuttaminen AO korttelialueeksi ja kokonaisrakennusoikeuden kohtuullinen lisääminen.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Pohjassa, ja käsittää suurimman osan ydinkeskustan alueesta. Alue on pinta-alaltaan noin 16 ha ja kattaa voimassa olevien asemakaavojen korttelit 28, 109 - 115, sekä alueeseen liittyviä katu- ja viheralueita ja yleisen tien alueita.

Lue lisää...

Suunnittelualue, joka sijaitsee Karjaan keskustassa ja rajoittuu Malmikatuun, Nils Grabbenkatuun, Niittyvillankatuun, Sarakujaan ja Läntiseen ohikulkutiehen. Osa Malmikadusta ja Nils Grabbenkadusta kuuluvat suunnittelualueeseen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 7,2 ha.

Lue lisää...

Kiinteistö 710 – 621 – 7 – 4, Myllylampi, sijaitsee Finbyn kylässä n. 6 km Karjaan keskustasta kaakkoon. Suunnittelualueen pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 20,12 ha.

Lue lisää...

Suunnittelualue sijaitsee Tammisaaressa, noin 400 metriä matkakeskuksen itäpuolella, Liljedahlinkadun ja Rautatiekadun risteyksessä. Asemakaavan päätavoite on selvittää mahdollisuudet uudenaikaiseen kerrostaloasumiseen Tammisaaren keskustassa, mikä osin palvelisi vanhusten asumista. Samalla muutetaan voimassa olevaa kaavaa siten, että (toteutumaton) erillispientalojen alue alueen itäosassa muutetaan virkistysalueeksi.

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustassa Tammisaaren aseman
läheisyydessä. Kaava-alue rajautuu rautatiehen, Viherlehdonkatuun, Tornikatuun
sekä Rautatienkatuun. Kaava-alueella sijaitsee päivittäistavarakauppa, huoltoasema
sekä Tammisaaren matkakeskus. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,7 ha.

Lue lisää...

Suunnittelualue, joka sijaitsee Skogbyn ja Harpaskogin kylissä noin 11 km Tammisaaren keskustan lounaispuolella valtatie 25 varrella, koskee kiinteistöä 710-584-5-1 Skogbymalmen ja osia kiinteistöistä 710-584-5-24 Skogby, 710-527-1-125 Harparskog sekä 710-527-1-115 Harpar.

 

Lue lisää...

Kaava-alue sijaitsee Tammisaaren keskustan alueella, Dragsvikin varuskunta-alueen ja Flyetin asuinalueen välissä. Kaava-alueeseen kuuluvat tontit 2 ja 3 korttelissa 559 kaupunginosassa 11.

Lue lisää...

Suunnittelualue sijaitsee Tammisaaren keskustassa ja alueeseen kuuluu Raatihuoneentori, Ruiskuhuoneen puistikko, tontti 1 korttelissa 1031 sekä osa Kuninkaankadusta.

Lue lisää...

Suunnittelualue käsittää korttelin 42, nk. museokorttelin läntisen osan Tammisaaressa.  Asemakaavamuutoksen päätavoitteena on mahdollistaa tulevan taidemuseon rakentaminen osana laajempaa kulttuurikorttelia Tammisaaren keskustassa.

Lue lisää...


Kaava-alue sijaitsee Karjaalla, ja käsittää itäisen osan keskustan alueesta. Torikadun ja Karjaantien väliin muodostuu kaava-alue, jota rajaa etelässä Ratakatu ja pohjoisessa Pumppulahti.
Kaava-alue kattaa kaupunginosassa 51 voimassa olevien asemakaavojen korttelit 15 ja 16, sekä korttelissa 12 tontit 3-8 ja 12, korttelissa 13 tontit 1-4 ja 8, korttelissa 14
tontit 2-3, korttelissa 17 tontit 3-6 ja 12-13, korttelissa 18 tontin 1 ja korttelissa 23 tontin 3. Kaupunginosassa 52 voimassa olevien asemakaavojen korttelit 100-106,
108-111, 115-116, 118, 120, 124-125, 164-166 ja 168. Alueeseen liittyy myös katuja viheralueita sekä muita yleisiä alueita

Lue lisää...

Like it? Share it!